Pages

11. Pupuh Maskumambang

11. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté.
     Hey manusa mana kaniyaya teuing
     Teu aya rasrasan
     Kawula make disumpit
     Naha naon dosa kula
     Naha abong-abong teuing
     Nasib abdi jadi hewan
     Digawekeun beurang peuting
     Dirangket taya rasrasan